تظاهرات جمعی از ایرانیان آزاده در لندن - همبستگی با اعتصاب سراسری کامیونداران در ایران و دیگر اعتراضات علیه ستم و چپاول حکومتی